Sera's Surf 'N Shore

place Street Level 1, near Shirokiya Japan Village Walk